تبلیغات
تست های زیست دوم و سوم دبیرستان - تست های فصل 1 و 2 زیست دوم
 
تست های زیست دوم و سوم دبیرستان
بزرگی همه چیز نیست...
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ERFAN
موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سه شنبه 31 خرداد 1390 :: نویسنده : ERFAN

فصل 1

 1-كدام عبارت نادرست است؟

 1)زنجیره نشاسته بدون انشعاب یا گاه انشعاب دار است.            

2)پلی ساكاریدها بیشتر در ساختار سلول و نیز استحكام آنها نقش دارند.

3)از هیدرولیز گالاكتوزقند گلوكز و آب تولید می شود.

4)هیدرولیز سلولز در بدن گاو و موریانه امكان پذیر است.

 2-كدام یك در گرمای زیاد خواص خود را از دست نمی دهد؟

1)لسیتین                   2)رنین                3)گاماگلوبولین                     4)كازئین

 3-فراوان ترین هیدرات كربن موجود در طبیعت كدام است؟

1)ساكارز                  2)سلولز                    3)گلیكوژن                 4)نشاسته

 4- هر گاه 7مولكول آمینو اسید با هم تركیب شوند چند مولكول آب حاصل می شود؟

1)6                  2)7                     3)14                      4)12

 5- فراوان ترین مواد موجود در سلول جانوری كدامند؟

1)پروتئین ها                   2)چربی ها               3)نمك های معدنی          4)هیدرات های كربن

 6- اهمیت ساخته شدن هیدرات ها كربن درشت مولكول در چیست؟

1)صرفه جویی در محل ذخیره     2)شباهت به تركیبات دیگر سلول

3)آسانی مصرف                       4)دارا بودن انرژی زیادتر

 7-در مورد ویژگی های آنزیم ها كدامیك از موارد زیر صحیح است؟

1)همه ی آنزیم ها درPHنسبتاً قلیایی فعالیت می كنند.

2)همه ی آنزیم ها از جنس پروتئین بوده و عمل آنها اختصاصی است.

3)هر آنزیم به طور اختصاصی عمل می كند ولی جنس شیمیایی آن پروتئینی یا غیر پروتئینی است.

4)هر آنزیم بر روی یك دسته خاص از غذاها اثر دارد و نوعPH محیط مهم نیست.

 8- شباهت نشاسته ، سلولزو گلیكوژن از چه نظر بیش تر است؟

1)نوع آرایش واحد های ساختمانی  2)نوع آنزیم هایی كه بر آنها اثر می گذارند

3)نوع واحد های ساختمانی   4)تعداد واحد های ساختمانی

 با توجه به معادله ی زیر به پرسش ها پاسخ دهید :           

C6H12O6 + C6H12O6  <---مادهB----C12H22O11 + H2O

A                                      C                           D   

 9- مادهB  از كدام گروه است؟

1) قند ساده         2) لیپید        3) اسید نوكلئیك        4) پروتئین

 10- معادله از چه نوع است؟

1) سنتزآبدهی      2) اكسیداسیون گلوكز    3) هیدرولیز     4) تنفس هوازی

 11-اگر مادهD به مقدار زیاد در سلول حاصل آید نامش را چه می گذارند؟

1) فرآورده متابولیسم     2) فعال كننده آنزیم      3) ذخیره غذایی     4) ماده دفعی

 12- مادهC را چه می نامند؟ 

 1) دی ساكارید     2) مالتوز     3) ساكاروز    4) لاكتوز

 13- علت اختصاصی بودن عمل آنزیم چیست ؟

  1) نوع PH محیط    2) نوع آنزیم ترشح كننده   3) درشتی مولكول  4) شكل مولكول

  15- دمای زیاد به این سبب باعث مرگ جانداران می شود كه:

 1) آنزیم ها را غیر فعال می كند.  

2) تجزیه ی تركیبات آلی را به همراه دارد . 

3) مواد سمی ایجاد می شود.        

4) PHبدن را تغییر می دهد.

 16- انرژی مورد استفاده سلول از چه ماده ای تاً مین می شود؟

1) هیدرات های كربن       2) قندهای ساده    3) آدنوزین تری فسفات     4) تری گلیسریدها

 17- كدام هیدرات كربن از گیاهان حاصل نمی آید؟

1) گلوكز   2) سلولز   3) گالاكتوز     4) نشاسته

 18- هیدرات های كربن در درجه اول به كدام منظور در سلول مصرف می شود؟

1) ساختن پروتوپلاسم   2) تولید انرژی     3) ذخیره سازی غذا     4) تنظیم فعالیت های سلول

 19- منبع مستقیم و عمومی تاً مین انرژیATP در سلول چیست؟ 

 1) گلوكز   2) ADP   3) نشاسته   4) هر گونه قند

 20- كدام یك صرف انرژی را در بدن جانداران بهتر به اثبات می رساند؟

1) حركت        2) تولید گرما     3) سنتز مواد          4) تجزیه مواد

 21- كدام فرآیند در برگیرنده ی فرآیندهای دیگر است ؟

1) فتوسنتز   2) متابولیسم    3) تنفس     4) تغذیه

 22- كدام یك عمل آمیلاز را نشان می دهد؟

1) نشاسته             گلوكز

 2) نشاسته            مالتوز 

 3) گلیكوژن              گلوكز   

 4) مالتوز               فروكتوز

فصل 2

 23- كدام یك بین تریكودینا و سلول های سازنده ی بدن انسان مشابه نیست؟

1) وجود هسته          2) مژه          3) غشای پلاسمایی      4) دهان سلولی

 24- اگر در زیر میكروسكوپ اندازه ی واقعی یك نمونه 100 میكرون و اندازه ی تصویر 80 میلی متر باشد كدام یك مقیاس آن است؟

1)800/1                     2)80/1               3)20/1                    4) 40/1

 25- كدام یك در سلول سرخس عمل گوارش سلولی را انجام می دهد؟

1) لیزوزوم            2) واكوئل مركزی         3)   كلروپلاست          4) سانتریول

 26- به ترتیب در سلول كلرانشیم و آنابنا محل ریبوزوم ها كجاست؟

1) استروما- ماتریكس    2) ماتریكس- سیتوپلاسم    3) سیتوپلاسم- استروما    4) ماتریكس- استروما

 27- كدام یك مثالی از اگزوسیتوز است؟

1) بیگانه خواری        2) ترشح آنزیم        3) جذب مایعات از محیط          4) مبادله مواد جامد بامحیط

 28- كدام اندامك در سلول های بشره پوست آدمی وجود دارد اما در سلول های بشره برگ گیاهان گلدار یافت نمی شود؟

1) سانتریول           2) غشای پلاسمایی        3) میتوكندری         4) ریبوزوم

 29- كدام یك از موارد زیر در خلاف جهت شیب غلظت صورت می گیرد؟

1) اسمز      2) انتشار تسهیل شده         3) انتشار ساده          4) انتقال فعال

 30- كدام یك از اندامك های زیر در فعالیت های تنفس دخالت دارد؟

1) شبكه آندوپلاسمی       2) میتوكندری     3) دستگاه گلژی         4) لیزوزوم

  32- ساخته شدن پروتئین ها از اسیدهای آمینه بر روی كدام بخش از سلول صورت می گیرد؟

1) دستگاه گلژی               2) میتوكندری                3) ریبوزوم               4) سانتریول

 33- ترشح مواد توسط كدام یك از اندامك ها صورت می گیرد؟

1) پلاست ها            2) شبكه آندوپلاسمی           3) ریبوزوم             4) دستگاه گلژی

 34- كدام یك از اندامك های زیر در عمل ذخیره مواد نقش ندارد؟

1) دستگاه گلژی                   2) لیزوزوم                  3) پلاست ها              4) واكوئل ها

 35- به طور معمول خروج آنزیم ها از سلول های غدد گوارشی بر مبنای كدام است؟

1) اگزوسیتوز و مصرف انرژی       2) اگزوسیتوز بی مصرف انرژی   

3) انتشار تسهیل شده             4) انتشار ساده

 36- از ضمائم ذیل كدام بر روی شبكه آندوپلاسمی قرار دارد؟

1) ریبوزوم                2) لیزوزوم               3) سانتریول                4) میتوكندری

 37- فشار اسمزی با كدام عبارت بهتر بیان می شود؟

1) تمایل به جذب آب         2) هرگونه محلول آب دار   

3) محلول غلیظ               4) محیط داخل سلول

 38- نمك از قدیم به عنوان ماده ضد عفونی كننده به كار می رفته است

 زیرا این ماده در سلول باكتری ها:

1) حالت پلاسمولیز پدید می آورد.   2) ایجاد مسمومیت می كند.

3) دستگاه آنزیمی را مختل می كند . 4) مانع فرآیندهای رشد می شود.

 39- منشاً احتمالی ریبوزوم ها كدام است؟

 1) هسته        2) كروموزوم     3) هستك     4) میتوكندری

 40- كدام صحیح است؟

1) اسمز برای مایعات و انتشار برای گازهاست.   

2) اسمز حالت خاصی از انتشار است.

3) در اسمز بر خلاف انتشار پرده وجود ندارد .

4) در اسمز مواد از جای بیشتر به محل كمتر می روند.

 41- وظیفه تنظیم مقدار آب در سلول بر عهده كدام اندامك است؟

1) لیزوزوم                               2) واكوئل             

3) شبكه آندوپلاسمی               4) غشای پلاسمایی

 42- علت نرم شدن گوشت قبل از فساد در شرایط معمولی چیست؟

1) ازبین رفتن دیواره سلولی      2) پاره شدن غشای لیزوزوم ها 

3)پاره شدن غشای واكوئلی      4) فعالیت میكروب ها

 43- گرم ترین اندام داخلی كبد است. پس در سلول های كبدی……… باید فراوان باشند.

1) ریبوزوم ها          2) دستگاه گلژی           3) میتوكندری ها            4) لیزوزوم ها

 44- كدام عامل در تعیین شكل سلول نقش بیشتری دارد؟

1) كار        2) حجم           3) تركیبات درونی        4) محیط زیست

 45- ساخته شدنATP از ADP در داخل كدام یك صورت می گیرد؟

1) شبكه آندوپلاسمی               2) ریبوزوم                 3) میتوكندری           4) دستگاه گلژی

 46- اگر یك نمونه میكروسكوپی۰/۵mmداشته باشد طول آن در میكروسكوپی

 با بزرگنمایی كلی 100 چقدر خواهد بود؟

1) 500 میلی متر    2) 50 میلی متر  3) 5 میلی متر    4) 5/0 میلی متر

 47- تورژسانس در گیاهان هنگامی است كه:                                                                                                                 1) فشار اسمزی درون سلول كمتر از بیرون سلول است.                        

2) فشار اسمزی درون سلول بیشتر از بیرون سلول است.

3) سلول با انتقال فعال مقداری آب از دست بدهد .                                  

4) فشار اسمزی بیرون و درون سلول برابر باشد.

 48- كدام یك در سلول های مختلف فرق می كند؟

1) میتوكندری                   2) ریبوزوم                   3) DNA    4) گلژی

نوع مطلب : تست های دوم، 
برچسب ها :